„Inne omyłki” w ofercie.

„Inne omyłki” w ofercie.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany do poprawienia w ofercie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych […]