Doręczanie pism – zasady.

Doręczanie pism – zasady.

Obowiązuje zasada domniemania skutecznego doręczenia, wynikająca z art. 61 Kodeksu cywilnego. Domniemanie to można jednak obalić. Czyli Wykonawca lub Zamawiający mogą bronić się twierdzeniem, że doręczenie nie było skuteczne, za co nie ponoszą oni odpowiedzialności. 

Ze względu na brak uregulowania w ustawie Prawo zamówień publicznych przepisów, dotyczących sposobów wyznaczenia chwili, w której następuje skuteczne złożenie oświadczenia woli składanego innej osobie, mając jednocześnie na względzie art. 14 p.z.p., dla rozstrzygnięcia tej kwestii należało się odwołać do regulacji zawartej w art. 61 k.c. Z treści art. 61 k.c. wynika, że ustawodawca opowiedział się za teorią doręczenia, przyjmując, że oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. W świetle art. 61 k.c. zdarzeniem istotnym dla skuteczności oświadczenia woli jest jego dojście do adresata w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią.

W sposób szczegóły w zakresie doręczenia faksu, wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza (KIO/UZP 340/08)

  1. Dowód w postaci raportu z transmisji faksu stwarza domniemanie prawne, że oświadczenie nadawcy doszło do adresata w sposób pozwalający mu zapoznać się z jego treścią.
  2. Osoba składająca oświadczenie woli za pomocą faksu otrzymuje wydruk kontrolny, z którego wynika, że takie oświadczenie zostało wysłane z jej aparatu wysyłającego oraz odebrane przez aparat odbiorcy.

Ponadto należy wskazać na orzecznictwo Sądów Okręgowych – z orzeczenia Sądu Okręgowego w Świdnicy wynika, że dowód w postaci raportu z transmisji faksu stwarza domniemanie prawne, że oświadczenie nadawcy doszło do adresata w sposób pozwalający mu zapoznać się z jego treścią. Z kolei z orzeczenia Zespołu Arbitrów (sygn. akt UZP/ZO/0-2538/06) wynika, że osoba składająca oświadczenie woli za pomocą faksu otrzymuje wydruk kontrolny, z którego wynika, że takie oświadczenie zostało wysłane z jej aparatu wysyłającego oraz odebrane przez aparat odbiorcy.

W sposób szczegóły w zakresie doręczenia e-mail wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza (KIO 2323/13)

Na gruncie art. 61 k.c., przyjmując ogólną regułę rozkładu ciężaru dowodu, wyrażoną w art. 6 k.c., na składającym oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej, spoczywa ciężar udowodnienia, że jego oświadczenie doszło do adresata w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać. Natomiast brak potwierdzenia otrzymania oświadczenia woli nie potwierdza, że oświadczenie woli nie zostało skutecznie złożone.

W świetle art. 61 § 2 k.c. dla skutecznego złożenia oświadczenia woli wyrażonego w postaci elektronicznej miarodajna jest chwila, w której „wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej” adresata. Zgodnie z teorią doręczenia, leżącą u podstaw art. 61 § 2 k.c., ryzyko niedojścia oświadczenia woli do adresata spoczywa na składającym oświadczenie. Ewentualne przeszkody w dostępie do sieci informatycznej, wadliwości jej funkcjonowania, niesprawność serwerów pośredniczących w przekazie itp. obciążają nadawcę.

Na marginesie należy zaznaczyć, że jeżeli wiadomość zostanie przeniesiona do folderu SPAM, odpowiedzialność za to ponosi adresat. 

Bartosz Kozłowski,
radca prawny, wspólnik w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
Obowiązek realizacji zamówienia przez podmiot udostępniający potencjał.

Stosownie do art. 22a ust. 1 pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach...

Zamknij