Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dobie zagrożenia COVID-19

Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dobie zagrożenia COVID-19

W związku z zagrożeniem Covid -19 Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wprowadzanie rozwiązań ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się wirusa także w odniesieniu do postępowań przetargowych oraz relacji między zamawiającym a wykonawcami. Do takich rozwiązań należą takie koncepcje jak:

– wydłużenie terminu składania ofert szczególnie w postepowaniach o wartości poniżej progów unijnych,

– publiczne otwarcie ofert on-line

– dopuszczenie możliwości składania ofert w postepowaniach o wartości poniżej progów unijnych w formie elektronicznej,

– czy też zawieranie umów o zamówienie publiczne w formie elektronicznej (art. 15r ust.10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz U 2020 poz. 374 ze zm).

Mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo wykonawcy jak i zamawiającego w dobie zagrożenia Covid 19 rekomendowane jest także przekazywanie dokumentów w tym zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 148 Pzp wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy o zamówienie publiczne wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub w kilku  z następujących formach :

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

W przypadku wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej, co w praktyce będzie dotyczyło gwarancji bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych wykonawca może wnieść zabezpieczenie w formie pisemnej, to jest dokumentu materialnego wydanego przez odpowiedni podmiot w postaci oryginału. Należy zwrócić uwagę, że wniesienie zabezpieczenia jest czynnością  spoza procedury o udzielenie zamówienia publicznego, która de facto kończy się w chwili przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej o ile nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

Tym samym zabezpieczenie należytego wykonani umowy jako instrument służący pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy może zostać złożone zarówno w formie pisemnej jak i w postaci elektronicznej co wymaga w tym przypadku opatrzenia tegoż dokumentu kwalifikowanym podpisem z ważnym certyfikatem jego wystawcy, tj.: osoby upoważnionej do tego typu czynności. Nie mniej jednak mimo tego, iż forma ta jest równoważna formie dokumentu klasycznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy rekomendowane jest ustalenie z zamawiającym czy taka forma będzie przez niego finalnie akceptowalna, tj.: złożenie zabezpieczenia w postaci elektronicznej.

 Z formalnego punktu widzenia złożenie takiego zabezpieczenia, jeżeli zabezpieczenie jako dokument stanowiący przyrzeczenie wydania środków w przypadku nieprawidłowości realizacji umowy o zamówienie publiczne  lub braku jej realizacji w części lub całości powinien gwarantować zamawiającemu możliwość uzyskania  środków z zabezpieczenia tytułem zaspokojenia jego roszczeń.

W aktualnej sytuacji zagrożenia Covid 19 mając na uwadze daleko idące  bezpieczeństwo rekomenduje się takie rozwiązania jako ograniczające możliwość przenoszenia się wirusa Covid 19.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *