Obowiązek składania przez wykonawcę oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej w sytuacji, gdy w postępowaniu złożono wyłącznie jedną ofertę.

Obowiązek składania przez wykonawcę oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej  w sytuacji, gdy w postępowaniu złożono wyłącznie jedną ofertę.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca ma obowiązek złożyć zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) w terminie 3 dni odpowiednio od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższy przepis stosuje się w zestawieniu z normą wyrażoną w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, który to przepis wprowadza obowiązek wykluczenia wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wskazane wyżej regulacje mają na celu przeciwdziałać naruszaniu zasady uczciwej  konkurencji poprzez składanie kilku ofert (ofert częściowych lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) przez podmioty funkcjonujące w ramach jednej grupy kapitałowej w tym samym postępowaniu (względnie – w tej samej części zamówienia). Jak słusznie jednak zwrócił na to uwagę UZP (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow/czy-zamawiajacy-w-postepowaniu,-w-ktorym-zlozono-tylko-jedna-oferte,-ma-obowiazek-wezwac-do-zlozenia-oswiadczenia-wykonawce,-ktory-nie-zlozyl-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej), Art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku złożenia przynajmniej dwóch takich ofert, co oznacza, że nie daje on podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę. A zatem, w przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę, nie można mówić o potencjalnym nawet naruszeniu zasady uczciwej konkurencji. Brak oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej nie może wywoływać dla wykonawcy ujemnych skutków prawnych, nie jest też w tym kontekście dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania. W związku z powyższym kierowanie przez Zamawiającego wezwania do uzupełnienia takiego oświadczenia w świetle celu, jakim jest przeciwdziałanie zakłóceniu konkurencji w postępowaniu przez grupę kapitałową, staje się również zbędne.

 

Mikołaj Maźwa,
radca prawny, wspólnik w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
Spełnienie normy art. 41 ustawy Pzp a ograniczenia formularzy do publikacji ogłoszeń w DUUE

W związku ze stosowaniem przez zamawiających udostępnionych rozwiązań do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wskutek ograniczeń tych narzędzi,...

Zamknij