Odwrócone oraz siostrzane zamówienie in-house.

Odwrócone oraz siostrzane zamówienie in-house.

Kolejny rodzaj zamówienia in-house wprowadza art. 67 ust. 1 pkt 13 pzp, stanowiąc, że dopuszczalne jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki w sytuacji, gdy zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, który sprawuje kontrolę nad zamawiającym udzielającym zamówienia, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie,

b) ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

Analiza wskazanego przepisu pozwala na dostrzeżenie pewnych różnic w stosunku do sytuacji opisanej w art. 67 ust. 1 pkt 12 pzp. Otóż, wykonawcą tego zamówienia może być wyłącznie podmiot o statusie zamawiającego w rozumieniu art. 3 ust. 1-4 pzp, przy czym w przeciwieństwie do zamówienia klasycznego in-house, nie jest wymagane, w tym przypadku, posiadanie przez wykonawcę osobowości prawnej. Osobą prawną nie musi być także instytucja zamawiająca, co umożliwia udzielanie tego rodzaju zamówień pomiędzy podmiotami, które są hierarchicznie podporządkowanymi jednostkami sektora finansów publicznych[1].

Jednocześnie wypada wskazać, że przez odwrócone zamówienie in-house będziemy rozumieć taki stan, gdy zamówienie udzielane jest zamawiającemu, który sprawuje kontrolę nad instytucją udzielającą zamówienia, natomiast zamówienie udzielane innej osobie prawnej, kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, to tzw. zamówienie siostrzane, niekiedy zwane również zamówieniem horyzontalnym in-house[2].

Przesłanki obejmujące wielkość przychodu należy w tym wypadku interpretować analogicznie, jak ma to miejsce przy klasycznym zamówieniu in-house. Podobnie oceniać trzeba zakaz bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z tym wszakże zastrzeżeniem, że w omawianej sytuacji dotyczy on zarówno instytucji zamawiającej, jak i wykonawcy zamówienia.   

 

[1] Por. Nowicki Józef Edmund, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. III, WKP 2018, komentarz do art. 67, teza 90.

[2] Por. Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VII, WKP 2018, komentarz do art. 67, teza 28.

Mikołaj Maźwa,
radca prawny, wspólnik w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza

Zamówienia in-house – sprawdź pozostałe artykuły na temat zamówień in-house na naszym blogu -> KLIKNIJ

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
p.z.p. Zamowienia publiczne - blog ekspercki E-Publiczny Doradca
Moment złożenia zobowiązania do udostępnienia potencjału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jak stanowi art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. oraz...

Zamknij