Postępowanie odwoławcze – najważniejsze zmiany w 2021 roku cz. 2

Postępowanie odwoławcze – najważniejsze zmiany w 2021 roku cz. 2

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację artykułu dostępnego pod linkiem: https://blog.e-publicznydoradca.pl/postepowanie-odwolawcze-najwazniejsze-zmiany-w-2021-roku-cz-1/

Nowością wynikająca z tegorocznych zmian w postępowaniu odwoławczym jest kwestia tego, kto może występować jako pełnomocnik strony lub uczestnika postępowania odwoławczego. Zgodnie z art. 510 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp):

„1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania oraz osoba pozostająca ze stroną lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia.

2.  Pełnomocnikiem osoby prawnej, przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być również pracownik tej jednostki.”

Na gruncie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2021 r. nie istniały żadne regulacje stanowiące odpowiednik art. 510 Pzp. Dotychczas pełnomocnikiem strony albo uczestnika postępowania mógł być w zasadzie każdy pod warunkiem udzielenia danej osobie stosownego pełnomocnictwa. W obecnym stanie prawnym ustawodawca wprowadził ograniczenia podmiotowe co do możliwości reprezentowania w toku procedury odwoławczej. Warto zwrócić uwagę, że art. 510 Pzp jest wzorowany na treści art. 87 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej k.p.c.).

Na gruncie omawianego przepisu pełnomocnikiem może być:

– adwokat,

– radca prawny,

– osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania,

– osoba pozostająca ze stroną lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia,

– pracownik uczestniczącej w postępowaniu odwoławczym osoby prawnej, przedsiębiorcy (w tym nieposiadającego osobowości prawnej) lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.

Kwestia przymusu adwokacko-radcowskiego nie budzi wątpliwości, natomiast warto przyjrzeć się bliżej pozostałym kategoriom wymienionym w przepisie.

Osobą sprawującą zarząd majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zarząd nie musi dotyczyć całego majątku lub wszystkich interesów mocodawcy.

Odnośnie zaś osoby pozostającej ze stroną lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia należy wskazać, że warunkiem skuteczności pełnomocnictwa jest to, że przedmiot sprawy musi wchodzić w zakres tego zlecenia. Przez stosunek zlecenia należy zaś rozumieć umowę zlecenia, o której mowa w art. 734-751 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Na marginesie należy mieć na uwadze to, że art. 510 ust. 1 Pzp w przeciwieństwie do art. 87 k.p.c. nie przewiduje wymogu stałości zlecenia. W konsekwencji zlecenie dotyczące reprezentowania w postępowaniu odwoławczym może mieć charakter okazjonalny.

W świetle art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoba ta może być pełnomocnikiem w sprawie, jeżeli tylko znajduje zatrudnienie u osoby prawnej, przedsiębiorcy (w tym nieposiadającego osobowości prawnej) lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej będącej stroną lub uczestnikiem postępowania. Należy wskazać, że bez znaczenia jest przy tym zakres obowiązków pracownika.

Kolejną co prawda kosmetyczną, aczkolwiek wpływająca na zawartość odwołania jest zmiana wynikająca z art. 516 Pzp. Przepis ten zawiera katalog elementów, które powinny znaleźć się w treści odwołania. Nowymi elementami są:

– numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku,

– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania,

– wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy (dotychczas wymienione było jedynie wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy dodano możliwość),

– zwięzłe przedstawienie zarzutów (dotychczas było to jedynie „przedstawienie zarzutów”).

Ustawodawca chcąc wyjść naprzeciw podmiotom zagranicznym uczestniczącym w postępowaniu stworzył zupełnie nową regulację, którą jest możliwość korzystania z usług tłumacza.  Prawo to wynika z art. 548 Pzp. Co do zasady postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Niemniej strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, którzy nie władają językiem polskim, biorą udział w postępowaniu przy udziale tłumacza. Ustawodawca nie sprecyzował jakie kwalifikacje tłumacz powinien posiadać, zatem zasadne jest założenie, że tłumacz nie musi być tłumaczem przysięgłym.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *