Równoważność i zakres równoważności. Zamówienia publiczne.

Równoważność i zakres równoważności. Zamówienia publiczne.

Równoważność i zakres równoważności. Zamówienia publiczne.

Tytułem wstępu należy wskazać, że Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w sposób określony w art. 29 ust. 3 oraz w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), dalej p.z.p., jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Stosownie zaś do art. 30 ust. 5 p.z.p.: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.”  Jednocześnie art. 89 ust. 1 pkt. 2 p.z.p. stanowi, że: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.  Z kolei w myśl art. 87 ust. 1 p.z.p. w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 p.z.p., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Zamawiający, co do zasady, samodzielnie dokonuje oceny zgodności złożonych ofert z SIWZ.  Taki pogląd znajduje potwierdzenia m.in. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 stycznia 2018 r., syg. akt: KIO 2631/17: „Standardowo weryfikacji treści oferty z SIWZ Zamawiający dokonują samodzielnie bez udziału innych podmiotów czy przy obserwacji uczestników postępowania […]”. Ocena zgodności oferty z SIWZ dokonywana jest co do zasady w oparciu o treści i informacje zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w złożonych przez Wykonawcę ofertach. Jednocześnie dopuszcza się możliwość zweryfikowania treści złożonych ofert w oparciu o potwierdzone, powszechnie dostępne informacje zewnętrzne zgromadzone przez Zamawiającego. Prowadzona przez Zamawiającego samodzielna ocena zgodności zaoferowanych przez Wykonawcę rozwiązań z tymi określonymi w SIWZ, winna koncentrować się w obrębie art. 89 ust. 1 pkt. 2 p.z.p. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 września 2017 r., syg. KIO 1774/17: „Konieczność odrzucenia oferty zaistnieje w każdej sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi niezgodność oferty z SIWZ w aspekcie merytorycznym mającą charakter istotny, tj. wpływający na ocenę zakresu zobowiązania wykonawcy, która to niezgodność nie nadaje się do poprawienia jako inna omyłka niewpływająca na treść oferty.”  

Jeśli zatem Zamawiający – w oparciu o powszechnie dostępne informacje – będzie w stanie samodzielnie stwierdzić, że zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie pozostaje niezgodne z SIWZ (w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt. 2 p.z.p.) i określonym przez Zamawiającego zakresem równoważności – wówczas taka oferta winna zostać odrzucona – bez konieczności prowadzenia procedury wyjaśniającej, o której mowa w art. 87 ust. 1 p.z.p.

W większości jednak przypadków Zamawiający nie będzie dysponował wystarczającą wiedzą i informacjami powszechnie dostępnymi,  pozwalającymi wyprowadzić wniosek, że zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne pozostaje niezgodne z SIWZ – mimo, że Wykonawca oferując określone rozwiązania nie wykazał wprost w ofercie, że zaoferowane przez niego rozwiązanie jest równoważne z tym wymaganym przez Zamawiającego. W takich sytuacjach faktycznych – zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej –  Zamawiający winien wezwać Wykonawcę  w trybie art. 87 ust. 1 p.z.p. do wyjaśnień treści oferty – mimo, że sposób sformułowania w/w regulacji p.z.p. nie narzuca wprost bezwzględnego obowiązku wzywania Wykonawców do wyjaśnień treści oferty. Taki wniosek należy wywieść m.in. z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 lutego 2018 r., syg. KIO 260/18, w którego uzasadnieniu skład orzekający zauważył, że: „Zamawiający, u którego zrodziły się jakiekolwiek wątpliwości co do treści oferty, jest wprost zobowiązany (ze względu na regułę należytej staranności), a nie tylko uprawniony, do żądania wyjaśnień od wykonawcy”.

W kwestii powinności Zamawiającego wyjaśnienia treści oferty w zakresie rozwiązań równoważnych, oferowanych przez Wykonawców oraz zakresu tych wyjaśnień, szerzej wypowiedział się natomiast skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 marca 2018 r., syg. KIO 346/18, w który stwierdzono m.in., że: „ (…) Oferta wykonawcy powinna zostać skonstruowana w taki sposób, aby zamawiający był w stanie ocenić, że proponowane równoważniki spełniają jego wymagania i będą należycie spełniały cel postępowania. Niewątpliwie wykonawca oferujący rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać się szczególną starannością przy składaniu oferty, aby udowodnić zamawiającemu spełnianie wymagań przedmiotu zamówienia. (…)Treść oferty, precyzująca oferowane produkty i rozwiązania, musi być ustalona w terminie składania ofert i nie może podlegać dookreśleniu po upływie tego terminu, a wykonawca oferujący rozwiązania równoważne ma obowiązek wykazać, że przedstawione w treści oferty rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego i pomimo, że ustawa p.z.p. przewiduje instrumenty służące odczytaniu treści złożonego oświadczenia woli, jeśli jest ono niejednoznaczne – takie jak instytucja wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 p.z.p. – w ustalonym stanie sprawy rozpoznawanego odwołania Izba stwierdziła, iż oferta wykonawcy jest wprost niezgodna z treścią dokumentacji postępowania. Zatem, w tym stanie faktycznym prowadzenie postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ust. 1 p.z.p. jest niedopuszczalne. Prowadziłoby bowiem do obejścia prawa i nieuprawnionych negocjacji dotyczących złożonej oferty poprzez ingerencję w jej treść – wprost niezgodną z dokumentacją postępowania. (…) Natomiast zastosowanie przez zamawiającego odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. możliwe jest jedynie w sytuacji niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia w ten sposób jej zgodności z treścią SIWZ – na podstawie art. 87 ust. 1 p.z.p. – z zastrzeżeniem generalnego zakazu zmian w treści oferty, wynikającym ze zdania drugiego tego przepisu, lub przeprowadzenia dopuszczalnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.”  

Z treści przytoczonego orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej  należy wywieść, że Zamawiający winien prowadzić procedurę wyjaśniającą treść oferty w zakresie rozwiązań równoważnych w sytuacji, gdy z oferty wynikać będzie jednoznacznie jakie rozwiązanie równoważne zostało zaoferowane, jednak będą istnieć po stronie Zamawiającego wątpliwości, których nie będzie można rozwiać (na podstawie powszechnie dostępnej wiedzy), czy rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę w pełni spełnia wymogi równoważności określone w SIWZ. Proces wyjaśnień treści SIWZ musi koncentrować się jedynie na wyjaśnieniu wątpliwości Zamawiającego, a nie zmianie lub modyfikacji rozwiązania zaoferowanego pierwotnie przez Wykonawcę.

 

Bartosz Kozłowski,
radca prawny, wspólnik w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza

 

Artykuł „Równoważność i zakres równoważności. Zamówienia publiczne.” to nie jedyny artykuł tego autora. Sprawdź inne -> KLIKNIJ TU

 

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
e publiczny doradca
Odwrócone oraz siostrzane zamówienie in-house.

Kolejny rodzaj zamówienia in-house wprowadza art. 67 ust. 1 pkt 13 pzp, stanowiąc, że dopuszczalne jest udzielenie zamówienia z wolnej...

Zamknij