Spełnienie normy art. 41 ustawy Pzp a ograniczenia formularzy do publikacji ogłoszeń w DUUE

Spełnienie normy art. 41 ustawy Pzp a ograniczenia formularzy do publikacji ogłoszeń w DUUE

W związku ze stosowaniem przez zamawiających udostępnionych rozwiązań do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wskutek ograniczeń tych narzędzi, powstałą wątpliwość co do spełnienia przez takie ogłoszenia, wymagań określonych w art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 t.j.)

W postępowaniach, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, zamawiający zobowiązany jest przygotować ogłoszenia dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień publicznych. Aktualnie obowiązujący interaktywny formularz ogłoszenia o zamówieniu, udostępniany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej wprowadził ograniczenia w postaci limitów znaków dla poszczególnych sekcji informacyjnych.

Minimalny zakres treści ogłoszenia zgodnie z art. 41 Pzp bowiem zawierać:

Art.  41. [Treść ogłoszenia o zamówieniu]

Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej:

1)  nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

2)  określenie trybu zamówienia;

3)  adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

4)  określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

5)  informację o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej;

6)  termin wykonania zamówienia;

7)  warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia;

7a)  wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

8)  informację na temat wadium;

9)  kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

10)  termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone;

11)  termin związania ofertą;

12)  informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;

13)  informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;

14)  informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;

15)  informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest, aby zamawiający w przypadku, w którym nie są w stanie zamieścić wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy Pzp w odpowiedniej sekcji formularza ogłoszenia, wykorzystywali w tym celu również – przewidziane we wzorze ogłoszenia – sekcje dedykowane informacjom dodatkowym.

Natomiast jeżeli z uwagi na charakter zamówienia, jego przedmiot lub wymagania zamawiającego, w dalszym ciągu niemożliwe jest opublikowanie w treści ogłoszenia wszystkich niezbędnych informacji, w tym także w sekcjach dedykowanych informacjom dodatkowym, zasadnym może być również zamieszczenie w treści ogłoszenia odesłania do strony internetowej, na której opublikowana została treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Biorąc pod uwagę wskazane ograniczenia co do ilości znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia o zamówieniu, za wypełnienie normy wynikającej z art. 41 ustawy Pzp w zakresie obowiązku zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu podstaw wykluczenia oraz wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia może być uznane przywołanie przepisów (jednostek redakcyjnych ustawy/rozporządzenia) bez przytaczania ich brzmienia.

 

Bartosz Kozłowski,
radca prawny, wspólnik w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 pzp.

Powołany przepis w praktyce stanowił bardzo częstą podstawę do udzielania zamówień z wolnej ręki. Ponieważ jego treść uległa zmianie wraz...

Zamknij