Wspólnicy spółki cywilnej jako wykonawcy w zamówieniach publicznych

Wspólnicy spółki cywilnej jako wykonawcy w zamówieniach publicznych

Spółka cywilna to umowa uregulowana przepisami Kodeksy cywilnego w Księdze Zobowiązań (art. 860 i n. kc). Zgodnie z art. 860 § 1 k.c. wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej kreuje zatem pomiędzy jej wspólnikami jedynie stosunek zobowiązaniowy.
W wyniku zawarcia takiej umowy nie powstaje żaden podmiot, którego przepisy wyposażają
w osobowość prawną czy zdolność prawną. W rozumieniu przepisów spółka cywilna nie jest także przedsiębiorcą, przedsiębiorcami są natomiast jej wspólnicy i to oni będą zawsze stroną umowy zawieranej w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej.

Przy czym o tym, czy stroną umowy powinni być wszyscy wspólnicy, czy też reprezentacja została powierzona tylko niektórym z nich, decyduje treść umowy spółki lub uchwała wspólników. Zgodnie
z art. 866 kc w braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

Powyższe względy decydują o konieczności traktowania wspólników spółki cywilnej, którzy w tej formie prowadzą swoją działalność gospodarczą i ubiegają się o udzielenie zamówienia, jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie zatem z art. 23 ust. 2 pzp powinni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu oraz ewentualnie również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wskazać jednak należy, że fakt udzielenia takiego pełnomocnictwa nie zawsze wynikać będzie stricte z przedłożonego przez wspólników dokumentu o takiej właśnie nazwie. Umocowanie jednego ze wspólników do reprezentowania pozostałych wynikać może bowiem także z innych dokumentów, w tym z samej umowy spółki.

Ubieganie się o udzielenie zamówienia przez wspólników spółki cywilnej skutkuje obowiązkiem składania (oczywiście w zależności od wymagań zamawiającego w tym zakresie) następujących dokumentów:

  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składają wspólnie przedsiębiorcy (wspólnicy spółki cywilnej),
  2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – składa oddzielnie każdy ze wspólników,
  3. zaświadczenia o braku zaległości w opłacaniu składek oraz braku zaległości podatkowych – składane są w odniesieniu do każdego ze wspólników oraz w odniesieniu do spółki cywilnej,
  4. informacja z KRK – składana jest w odniesieniu do każdego ze wspólników spółki cywilnej, natomiast nie jest składana w odniesieniu do spółki cywilnej, która nie jest podmiotem zbiorowym.

 

Mikołaj Maźwa
radca prawny, wspólnik Wielkopolskiej Grupy Prawniczej

5.00 avg. rating (97% score) - 1 vote

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wadium wnoszone w formie pieniężnej

Wadium wnoszone w formie pieniężnej to jedna z najbardziej popularnych form zabezpieczania oferty. Warto zatem wyjaśnić kilka istotnych aspektów związanych...

Zamknij