Możliwość rozwiązania umowy o zamówienie publiczne.

Możliwość rozwiązania umowy o zamówienie publiczne.

Zgodnie z art. 139 pzp do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

W dalszych przepisach ustawy pzp znajdziemy wprowadzone przez ustawodawcę do porządku prawnego, szczególne podstawy do rozwiązania umowy przez Zamawiającego albo nawet odstąpienia od niej. Może do tego dojść w następujących przypadkach:

  1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 pzp). W takim wypadku wykonawcy należy się  wynagrodzenie wyłącznie za wykonanie części umowy (art. 145 ust. 2 pzp).

Ponadto, zgodnie z art. 145a pzp, zamawiający może rozwiązać umowę jeżeli:

  1. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e pzp;
  2. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp;
  3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

W przypadku rozwiązania w oparciu o którąś z wymienionych przesłanek, wykonawcy również należy się wynagrodzenie za realizację wyłącznie części umowy (art. 145b pzp).

Niezależnie od powyższych przypadków wskazać należy, że zgodnie z zasadą swobody umów, ustanowioną przepisami kc (art. 353(1)), rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne będzie możliwe również na podstawie wprowadzonych do wzoru umowy postanowień, a także na zasadzie porozumienia (zgodnej woli) stron i to niezależnie od tego, czy okoliczność taka została w treści umowy przewidziana. Takie stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza między innymi w wyroku z dnia 4 lutego 2010 roku (KIO/UZP 1876/09; KIO/UZP 1881/09; KIO/UZP 1883/09), w którym czytamy:

Przyznane przez ustawodawcę w art. 145 ust. 1 p.z.p. prawo do odstąpienia przez zamawiającego od umowy nie wyklucza możliwości rozwiązania umowy o zamówienie publiczne na zasadzie swobody umów. Wypowiedzenie umowy o zamówienie publiczne (umowy zawartej na czas określony) będzie możliwe o tyle, o ile możliwość taka została przewidziana we wzorze umowy w sytuacji, gdy zajdą wskazane we wzorze umowy okoliczności uzasadniające wypowiedzenie albo do rozwiązania umowy dojdzie za porozumieniem stron.

Mikołaj Maźwa,
radca prawny, wspólnik w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
kosztorys pzp
Kiedy wykonawca może sam sobie wystawić referencje, które potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Przepisy obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od...

Zamknij