Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 – c.d. XI

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 – c.d. XI

Podstawą do unieważnienia postępowania może być „sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający przepisy art. 29 ust. 2 i 3 p.z.p. – jest to takie naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych, które co najmniej mogło mieć wpływ na wynik postępowania, a tym samym mogłoby stanowić przyczynę wystąpienia przez Prezesa UZP, zgodnie z art. 146 ust. 6 p.z.p., do sądu o unieważnienie umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania obarczonego taką wadą[1], jednakże tylko wówczas, gdy upłynął termin składania ofert. Wadliwy opis przedmiotu, przed upływem terminu składania ofert, jest zawsze naprawialny. Zamawiający nie ma więc podstawy do unieważnienia postępowania, jeżeli taką wadę dostrzeże.

Podobnie rzecz się ma w przypadku określenia kryterium oceny ofert. Przed upływem terminu składania ofert, wada opisu kryteriów jest usuwalna. Zastosowanie unieważnienie może więc nastąpić wówczas, gdy zamawiający stwierdzi w toku badania i oceny ofert, że nie może dokonać wyboru oferty w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert. „Błąd zamawiającego dotyczący nieprawidłowego określenia kryterium oceny ofert oznacza konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp bowiem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona w przedmiotowym postępowaniu uniemożliwia dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, a wada ta ma w aktualnej fazie postępowania charakter nieusuwalny„[2].

Także w zakresie postanowień przyszłej umowy, wada tych postanowień musi być zauważona po terminie składania ofert, by można zastosować przesłankę art. 93 ust. 1 pkt 7 celem unieważnienia postępowania i tak: „Pominięcie przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowień odnośnie przyszłej umowy stanowi, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy, gdyż nie ma wystarczająco konkretnych wskazań do sformułowania treści postanowień umownych[3]

Wreszcie coś na miarę dzisiejszych, elektronicznych postępowań. „Brak możliwości złożenia oferty z przyczyn wynikających z działania narzędzia informatycznego, za pomocą którego prowadzone jest postępowanie, może mieć wpływ na wynik tego postępowania, ponieważ zostaje ograniczona uczciwa konkurencja, a ponadto istnieje możliwość, że wykonawca, któremu system uniemożliwił złożenie oferty, mógłby złożyć ofertę, która mogłaby się okazać najkorzystniejsza. Tym samym w takiej sytuacji co do zasady zachodzi konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy p.z.p[4].


[1] Wyr. KIO z 27.05.2014 r., KIO 914/14, LEX nr 1474891.

[2] Wyr. KIO z 19.09.2012 r., KIO 1897/12, LEX nr 1219737

[3] Wyr. KIO z 3.01.2012 r., KIO 2725/11, LEX nr 1103403.

[4] Wyr. KIO z 14.01.2019 r., KIO 2671/18.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *