Czy w postępowaniach o wartości równej lub powyżej tzw. progów unijnych Zamawiający może żądać dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania?

Czy w postępowaniach o wartości równej lub powyżej tzw. progów unijnych Zamawiający może żądać dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania?

Zgodnie z art. 25a 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (zwanej dalej „Ustawą”) do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego […]