Czy w postępowaniach o wartości równej lub powyżej tzw. progów unijnych Zamawiający może żądać dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania?

Czy w postępowaniach o wartości równej lub powyżej tzw. progów unijnych Zamawiający może żądać dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania?

Zgodnie z art. 25a 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (zwanej dalej „Ustawą”) do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego […]

Szkolenie z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Szkolenie z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

W imieniu  E-Publicznego Doradcy serdecznie zapraszamy na szkolenie „Zamówienia tego samego rodzaju. Plan zamówień publicznych po nowelizacji. Inteligentny system do prowadzenia zamówień publicznych: E-Publiczny Doradca” Spotkanie dedykowane jest dla jednostek sektora publicznego, które chcą […]